DIANE LE MAELE PDF

Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. Diane and Maele are used in poems, . Diane Le Maele A Setswana. likes. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa. DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa

Author: Faetaur Sashakar
Country: Namibia
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 9 December 2015
Pages: 365
PDF File Size: 18.94 Mb
ePub File Size: 18.14 Mb
ISBN: 723-9-77510-470-6
Downloads: 20418
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tashicage

Monna o bapalela ba lapa la gagwe pele ene a ka akanya go ja. Tsweetswee e roba ditokololo Fa motho a kopa ka lobaka lo lo leele o feletsa a bone se a sekopang. Se sa ikelediweng ke sa ntswa sa motho se a ikelediwa – Ntswa ga e ke e ediwa fa e bogola, mme motho ene fa a bua o a fetolwa. Mosadi o sa tloleng o itshaba thosola – Motho fa a ikitse gore o molato ga ke a ganela, kgotsa a kwela. Ka dipuo di sele Add links.

Diane Le Maele a Setswana – M. O. M. Seboni – Google Books

Pinyana fa e re ping ya bo e utlwile tse dikgolo. Ditebogo A dikala di kgaoganye le ditshukudu? Tshukudu kwa gobe e isiwa ke ngwana.

Setshwarwa ke ntswa-pedi ga se thata – Tiro e nna motlhofo fa e tshwaraganetswe. Maropeng go a boelwa, go sa boelweng ke maleng – Motho ga a tshwanela go boifa go boela ga gabo, kgotsa kwa a kileng a tshela botoka teng.

Go lemala ga namane ke go lala le mmaayo – Motho fa a ka nna a nenekediwa o a senyega. Motho o bona molemo wa selo fela, a sa bone bosula jwa sona.

Phiri e sola boa mokgwa ga e o latlhe. Ga se gantsi batho ba ba dirang tiro e le nngwe ba bapile ba utlwana.

Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho ba dizne le se ba itsaneng ka sona. Go thata gore motho a latlhe mokgwa wa gagwe. Thamaga go tuma di na le beng – Batho bangwe ba itsiwe ka ntlha ya ditshika tsa bone tse di tumileng, kgotsa tse di itsegeng.

  ANOUAR HASSOUNE PDF

Mphemphe e a lapisa, motho o kgonwa ke sa gagwe – Motho o tshwanetse go itirela, e diqne go kopela ruri. Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng l a gagwe ga a kitla a bona thuso. Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa Fa o sa tlhagise mathata a gago, o ka se bone thuso. O ka fitlhela a bone se a maelr boneng fa yo a mo kopang a feletsa a mo tlhomogela pelo. Mamina e a re go fela a ye nkong e le nngwe – Kgang ya moruthuta e a tle e fele ka bonolo, e tlhofofaditswe.

Bontshwe ga ba ke ba tlhakanela kutla – Batho ba tsoma papadi ga ba ke ba batla go tsamaya mmogo.

Diane – Wikipedia

Kgaka e ntsho e fofa, mebala re e bona e sule. Le fa motho a ka tswa a le maswe go le kae, ga a ke a dumela fa a ntse jalo Tshwene mopalami, mme ga a lebale go wa Modira-dibe o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go loga maano go itlhokomela gore fa a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe Tshwene o bonye mapalamo mafologo ga a a bona Motho o bonye fela leano la go dira selo, la go se dirolola ga a a le bona Tshwenyana e e bowa bo ntlha e a ikilela Fa o ikitse o le madimabe o tshwanetse go iphapha mo dilong Tshweu ga di tshwane go tshwana dintsho Merafe e mesweu e a bo e ntse e eme mmogo fela ka dipaka tsotlhe, e mentsho yone e a lwantshana Tsie e boswa seanong Fa motho a batla go huma o tshwanetse gore a tlhoafale jaanong a ipapalele, a se ka a tlhola a re ka moso Tsie e fofa ka moswang Motho o bereka sentle a jele Tsie e senya ka bontsi Gantsi Bogodu boatlega fa lebodira lele bantsi.

Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele Tsela kgopo ga e latse nageng Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle. Ngwana fa a bua selo se se mo fetang gantsi o a bo a utlwile bagolo. Molemo go tsena wa logare – Thuto go tshegediwa ya moruti yo o bogale.

  FREQUENZLISTE HOTBIRD PDF

Marope a bagale melora, ba bonolo ba tshela ka bonolo jwa bone – Gantsi boganka ga bo busetse sepe, maaele e se mathata fela. Montsamaisa bosigo ke mo leboga bo sele – Motho yo o go thusang o le mo mathateng, e re o disne mo go one o mo gopole ka tebogo.

Thota e se nang Khudutlou, bolobete ba ipha naga – Fa moeteledipele a se yo, balatedi ba sala ba itirela boithatelo.

Library Menu

Motho o kgona go logela sengwe mzele sengwe maano fa e se loso fela. Bana ba tadi ba bonwa ka mereto. Morogo wa ngwana ga o tlhotshwe ditlhokwa. Modify your browser’s settings to allow Javascript to execute. Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro. Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga a tlhajwe ke ditlhong.

Manong a ja ka ditshika Batho ba losika ba thusanya pele ba ka gopola ba bangwe. Dane go betlwa wa taola, wa motho o a ipetla Motho ke ene fela a kgonang go ipaakanya makoa a gagwe Moroto o o esi ga o ele Motho a le esi a ka se kgona go dira tiro e e bonagalang Motho ke motho ka batho ba bangwe Mosadi fa a inama o a be a ikantse motlokolo Motho ga a dira sengwe o a be a inkantse se sengwe.

Ga se ka gale fa motho a go tshegisa gore o a go rata.